PARA NA CAŁE ŻYCIE. ZMOTYWUJ SIĘ Z FIT LOVERS

240 stron | język polski | własnoręcznie podpisana przez autorów
39,00 zł
Ta książka to czysty motywator. Znajdziesz w niej porady dotyczące fitlifestylu, nasze własne doświadczenia, świetne przepisy na zdrowe posiłki, mnóstwo zestawów ćwiczeń, motywację oraz szczyptę treści związanych z podróżami i modą.
Zobacz więcej

BON PODARUNKOWY – REGULAMIN

1. DEFINICJE

 1. Wydawca” – PROMO Tomasz Woźniakowski, z siedzibą: ul. Kampinoska 14, 05-082 Stare Babice wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 146060204, nr NIP 118-185-04-63
 2. Sklep Internetowy” – sklep internetowy prowadzony na zlecenie przez Wydawcę pod adresem https://elwariato.com
 3. „Bon Podarunkowy” – bon towarowy na okaziciela wydany przez Wydawcęi dostępny w Sklepie Internetowym, uprawniający Użytkownika do zakupu w Sklepie Internetowym; o wartości nominalnej oraz terminie ważności wskazanych na Bonie Podarunkowym wydany przez Wydawcę, uprawniający Użytkownikado nabycia Towaru w w Sklepie Internetowym oraz uregulowania ceny Towaru lub jej części w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.
 4. Nabywca” – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Wydawcy Bonu Podarunkowego w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.
 5. Użytkownik” Nabywca lub każdorazowy posiadacz Bonu Podarunkowego przedstawiający go do realizacji w Sklepie Internetowym;
 6. Towar” – przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcędo bieżącej sprzedaży w Sklepie Internetowym;
 7. Regulamin”– regulamin Bonu Podarunkowego dostępny na stronie internetowej https://elwariato.com/regulamin/

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady wydawania i realizacji Bonów Podarunkowych.
 2. Bon Podarunkowy może być zrealizowany w Sklepie Internetowymw celu zakupu Towarów.
 3. Bon Podarunkowy może być realizowany jednorazowo do wartości nominalnej Bonu Podarunkowego lub upływu jego terminu ważności.
 4. Wydawca zastrzega sobie uprawnienie do wydawania Bonów Podarunkowych obejmujących produkty lub grupy produktowe wskazane przez Wydawcę spośród Towaru możliwych do realizacji w Sklepie Internetowym, co powoduje, że taki Bon Podarunkowy będzie mógł zostać zrealizowany wyłącznie w zakresie tych produktów lub grup produktowych, które zostały wskazane przez Wydawcę.
 5. Bon Podarunkowy zachowuje ważność do dnia wskazanego na Bonie Podarunkowym.
 6. Korzystanie z Bonu Podarunkowego jest możliwe wyłącznie w okresie jego ważności, po którym to prawo wygasa. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują względem Wydawcy roszczenia o zwrot wartości nominalnej niewykorzystanego Bonu Podarunkowego przed ani po okresie jego ważności.
 7. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.
 8. Zwiększenie wartości Bonu Podarunkowego przez Użytkownika nie jest możliwe.

3. WYDANIE BONU PODARUNKOWEGO

 1. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego wybranej przez Nabywcę.
 2. Płatność za Bon Podarunkowy nie może być dokonana przy użyciu innego Bonu Podarunkowego oraz innych bonów wartościowych.
 3. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Bonu Podarunkowego oraz do przyjmowania Bonu Podarunkowego do realizacji w Sklepie Internetowym po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie.
 4. Wydanie Nabywcy Bonu Podarunkowego następuje w terminie oraz sposób wskazany w Sklepie Internetowym.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z BONU PODARUNKOWEGO

 1. Do realizacji zamówienia będzie przyjmowany wyłącznie ważny Bon Podarunkowy.
 2. Użytkownik realizuje Bon Podarunkowy przez wprowadzenie kodu rabatowego zamieszczonym na Bonie Podarunkowym w trakcie transakcji do formularza zamówienia w miejscu do tego przeznaczonym.
 3. Realizując Bon Podarunkowy, Użytkownik może żądać wyłącznie tego Towaru, który jest aktualnie dostępny w Sklepie Internetowym.
 4. Wydawca zalicza Bon Podarunkowy na poczet ceny Towaru i pomniejsza aktualną wartośćnominalną Bonu Podarunkowego o wartość Towaru zakupionego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Bonu Podarunkowego.
 5. Aktualną wartością nominalną Bonu Podarunkowego jest początkowa wartość nominalna Bonu Podarunkowejgo pomniejszona o wartość Towaru zakupionego przez Użytkownika przy wykorzystaniuBonu Podarunkowego. Bon Podarunkowy może zostać ponownie użyty jedynie na poczet ceny Towaru, wówczas koszt dostarczenia Towaru ponosi Nabywca. Wartość Towaru każdorazowo wyznacza cena detaliczna Towaru obowiązująca w Sklepie Internetowym, w chwili realizacji tego prawa.
 6. Realizując Bon Podarunkowy, Użytkownik może żądać wyłącznie tego Towaru, który jest aktualnie dostępny w Sklepie Internetowym.
 7. W przypadku, gdy wartość Towaru nabywanego przez Użytkownikaw ramach realizacji Bonu Podarunkowego jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Podarunkowego, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę.
 8. Użytkownik może okazać do realizacji jednocześnie jeden Bon Podarunkowy.
 9. Bon Podarunkowy uprawnia do jego realizacji każdorazowego Użytkownika, bez konieczności weryfikacji jego uprawnień do realizacji Bon Podarunkowego.

5. ZASADY KORZYSTANIA Z BONU PODARUNKOWEGO

 1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Bonu Podarunkowego przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Bonu Podarunkowego.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Bonu Podarunkowego niezgodnie z Regulaminem lub z przeznaczeniem Bonu Podarunkowego.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika osobom trzecim Bonu Podarunkowego.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Bonu Podarunkowego przez osobę nieuprawnioną, w szczególności osobę, która bezprawnie weszła w posiadanieBonu Podarunkowego.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bon Podarunkowy, który został utracony, w tym zniszczony lub skradziony lub uszkodzony po jego wydaniu Nabywcy.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje związane z Towarem zakupionym przy użciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane tak samo jak Towar nabyty tradycyjnie.

7. ZWROT KARTY PODARUNKOWEJ I ZWROT TOWARU

Nabywca, który zawarł umowę o Bon Podarunkowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może odstąpić od umowy o Bon Podarunkowy bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania Bonu Podarunkowego przez odesłanie Bonu Towarowegowraz ze złożeniem Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W sytuacji, w której Bon Podarunkowy został wykorzystany w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotuNabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Bonu Podarunkowego, który został zrealizowany. Odstępując od umowy o Bon Podarunkowy Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania Bonu Podarunkowego Nabywca nie skorzysta z Bonu Podarunkowego. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Bon Podarunkowy a odesłaniem Bonu Podarunkowego Nabywca zrealizowałBon Podarunkowy, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Bonu Podarunkowego w zakresie, w jakim Nabywca wykorzystał nominalną wartość Bonu Podarunkowego, łączne z cofinięciem darmowej dostawy Towaruco oznacza potrącenie kosztu dostawy od nominalej wartości Bonu Podarunkowego. Odstąpienie od umowy o Bon Podarunkowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz jego zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminu Sklepu Internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Bon Podarunkowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego wraz ze wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia Bonu Podarunkowego w przypadku odstąpienia od takiej umowy, wskazane zostały w regulaminie Sklepu Internetowego.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabycie lub realizacja Bonu Podarunkowego są jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Nabywca Bonu Podarunkowego jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, któremu przekazuje Bon Podarunkowy o treści niniejszego Regulaminu.
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 4. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://elwariato.com/regulamin/
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminuz przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmiany i dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej https://elwariato.com/regulamin/ oraz mailowo na adres e-mail podany przy zamówieniu Bonu Podarunkowego. Zmiany te nie będą miały zastosowania do już złożonych zamówień.